Формули за разпределение на средствата в системата на училищата по изкуствата и училищата по културата за 2017 г.

                    

Приложение №1

 

                                                                                              

           

Формули

за разпределение на средствата в системата на училищата по изкуствата

и училищата по културата  за 2017 г.

                І. ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА

 

            Средствата по бюджета на Министерството на културата за училищата по изкуствата и училищата по културата за 2017 г. се разпределят по формули, съобразени с тяхната специфика и дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици, както следва:

 1. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за училищата по култура.
 2. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за училищата по изкуства.
 3. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за обучение в самостоятелна и индивидуална форма и за ученик в общежитие.

Формулите за разпределение на средствата включват следните основни и допълнителни компоненти:

Основни компоненти на формулите са:

 1. Брой деца/ученици съгласно данните от Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование /НЕИСПУО/ към 01.01.2017 г.;
 2. Единни разходни стандарти за едно дете/ученик съгласно Решение № 920 от 02.11.2016 г. за изменение на Решение № 304 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г.

Допълнителни компоненти на формулата са:

 1. Добавка за условно-постоянни разходи (УПР);
 2. Добавка за отопляема кубатура на училищната сграда (ДОК);
 3. Добавка за училище в малко населено място (ДУМНМ);
 4. Резерв за нерегулярни разходи (РНР).

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРА

 Средствата за училищата по културата се разпределят 100% на базата на основните компоненти.

Средствата по формулата (СФ) за училищата по културата са:

      -100% от определените единни разходни стандарти по основните компоненти за ученик в училище по културата.

 

        СФ = 100% х ЕРС х БУ

        Където:

        СФ – средства по формулата;

        ЕРС – единен разходен стандарт за дете/ученик в училище по културата;

        БУ – брой ученици.

       (ЕРС за дете в ДГ до 4 годишна възраст при целодневна организация – 1 820 лв.; дете на 5 или 6 години при целодневна организация – 2 070 лв.; ученик от І до ХІІ клас – 2 661 лв.)

 

ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА УЧИЛИЩАТА

ПО ИЗКУСТВАТА ЗА УЧЕНИЦИ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 Средствата за училищата по изкуствата за ученици в дневна форма на обучение се разпределят на базата на основни и допълнителни компоненти, както следва:

92 % от ЕРС по основни компоненти;  

8 % от ЕРС по допълнителни компоненти.

Допълнителни компоненти на формулата са:

 1. Добавка за условно-постоянни разходи (УПР).
 2. Добавка за отопляема кубатура на училищната сграда (ДОК);
 3. Добавка за училище в малко населено място под 5 000 души (ДУМНМ);
 4. Резерв за нерегулярни разходи (РНР).

По допълнителни компоненти средствата се разпределят, както следва:

       а) 2,90 % от общата сума за ученик в дневна форма на обучение по компонент 1 „Добавка за условно-постоянни разходи” (УПР) – по 30 180 лв. за всяко училище;

       б) 3,5% от общата сума за ученик в дневна форма на обучение по компонент 2 „Добавка за отопляема кубатура на училищната сграда” (ДОК);

       в) 0,40% от общата сума за ученик в дневна форма на обучение по компонент 3 „Добавка за училище в малко населено място”(ДУМНМ);

       г) 1,20% от общата сума за ученик в дневна форма на обучение по компонент 4 „Резерв за нерегулярни разходи”(РНР);

Средствата по формулата (СФ) за дневна форма на обучение в училищата по изкуствата са:

СФ = 92% х EРС х БУ в дневна форма + 2,90% УПР+3,5% ДОК + 0,40% ДУМНМ + 1,20% РНР

  Където:

 СФ – средства по формулата;

 ЕРС – единен разходен стандарт;

 БУ – брой ученици;

 УПР – условно-постянни разходи;

 ДОК – добавка за отопляема кубатура;

 ДУМНМ – добавка за училище в малко населено място;

 РНР - резерв за нерегулярни разходи.

 (ЕРС за ученик от І до ХІІ клас в училище за музикални и сценични изкуства – 3 712 лв.; ученик от V до ХІІ клас в училище за изящни и приложни изкуства – 2 805 лв.)

ІV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ В САМОСТОЯТЕЛНА, ИНДИВИДУАЛНА ИЛИ КОМБИНИРАНА ФОРМА, ЗА УЧЕНИК В ОБЩЕЖИТИЕ И ЗА ДЕТЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА И ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Средствата за училищата по култура и за училищата по изкуствата за обучение на 1 ученик в самостоятелна, индивидуална или комбинирана форма; за ученик в общежитие, за дете в подготвителна група и за дете до 4 години в детска градина се разпределят на 100% на база на основните компоненти по единни разходни стандарти:

-  100% от определените единни разходни стандарти за учениците от самостоятелна или индивидуална форма на обучение, кактo следва:

 • самостоятелна форма – 373 лв.;
 • индивидуална форма – 3 070 лв.;
 • комбинирана форма – 862 лв.;
 • подготвителна полудневна група в училище по изкуствата – 1 117 лв.
 • подготвителна целодневна група в училище по културата –  2 070 лв.
 • целодневна група в детска градина към училище по културата – 1 820 лв.

СФ = 100% х ЕРС х БУ в други форми на обучение.

       Където:

      ЕРС – единен разходен стандарт за ученик в самостоятелна или в индивидуална форма на обучение;

      БУ – брой ученици в други форми на обучение.

 - 100% от определените единни разходни стандарти за учениците в общежитие:

СФ = 100% ЕРС х БУ в общежитие - 1 656 лв.

     Където:

      ЕРС – единен разходен стандарт за ученик в общежитие;

      БУ – брой ученици в общежитие.

V. ДОПЪЛВАЩИ СТАНДАРТИ

 1. На основание на Решение № 920 на Министерския съвет от 02.11.2016 г. на училищата се предоставят средства по:

 

 • допълващ стандарт за материална база в размер на 25 лв. за учениците в дневна форма на обучение;
 • норматив в размер на 326 лв. за създаване на условия за приобщаващо образование. Добавката се включва в бюджетите на училищата, в които интегрирано се възпитават и обучават  децата и учениците на ресурсно подпомагане над средствата по формула;
 • норматив в размер на 2 190 лв. за ученик на ресурсно подпомагане в дневна форма на обучение;
 • норматив в размер на 72 лв. за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І-ІV клас;
 • норматив в размер на 580 лв. за целодневна организация на учебния ден за обхванатите учениците от І до VІI клас.

 


 

      Приложение № 2

УСЛОВИЯ И РЕД

за разпределение на средствата по отделните допълнителни компоненти

по формула за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти, между училищата по изкуствата

 

І. Дейност „Образование и подготовка”

 

 1. Добавка за условно-постоянни разходи се разпределя между всички училища по изкуствата. С тази добавка се компенсират разходи с условно постоянен характер, които не зависят от броя на учениците. Общата стойност на средствата по този допълнителен компонент e 672 126 лв., които се разпределят на равни части, като всяко училище получава по 32 006 лв., съгласно чл. 282, ал. 19 от ЗПУО и ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., обн. ДВ, бр. 104 от 29.12.2016 г.
 2. Добавка за отопляема кубатура на училищната сграда:

Средствата се разпределят пропорционално в зависимост от обема на реалната използвана за обучение отопляема площ на съответното училище спрямо общата отопляема кубатура на всичките училища по изкуствата. В добавката за отопляема кубатура не се включват училищата по култура и общежитията, тъй като те получават средства на 100% по ЕРС. Не се включват също така складове и помещения, които са извадени от употреба.

Целта на този компонент е осигуряване на подходящи битови условия за обучението на учениците.

Средствата за добавка за отопляема кубатура на училищната сграда са в размер на 3,5 % от общата сума за обучение в дневна форма в училищата по изкуствата. Общата стойност на средствата по този допълнителен компонент е 811 195 лв.

 1. Добавка за училище в малко населено място:

Получава се от училище, намиращо се в селище с население под 5 000 души на територията на съответната община, съгласно данни от националната статистика. Размерът на средствата по този компонент е 0,40% от общата сума за учениците в дневна форма на обучение в училищата по изкуствата и се разпределя съобразно броя на учениците. Общата стойност на средствата, разпределени като добавка за малки населени места е 92 708 лв.

 1. Резерв за нерегулярни разходи:

Средствата по този компонент са в размер на 1,20% от общата сума за учениците в дневна форма на обучение в училищата по изкуствата – 278 130 лв.

Разходи с нерегулярен характер са тези, които не са в ясна зависимост от определен показател, имат за основание условни или инцидентни събития и чиeто относително времево разпределение не може да се предвиди в началото на годината.

Предвидените средства като резерв за нерегулярни разходи ще бъдат използвани през бюджетната година за изплащане на следните разходи:

 

 • Спешни неотложни аварийни ремонти;
 • Съфинансиране на проекти, които са спечелени от училищата по национални и международни програми;
 • Финансиране на дейности по организиране и провеждане на национални и международни конкурси, включени в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2017 г.;

 

Когато от резерва за нерегулярни разходи останат неизползвани средства към 15 ноември 2017 г., остатъкът от тях се предоставя за разходи на всички училища по изкуствата, разпределени пропорционално на броя на учениците в дневна форма на обучение в тях.

Средствата от резерва ще се предоставят съгласно правилата в Приложение № 3.

 


                                                                                       

 

Приложение № 3

   

ПРАВИЛА

за промени в разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти, между училищата по изкуствата, при промяна на броя на учениците или стойностите

по някои от другите показатели на формулата

1. Формулата за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти, между държавните училища, финансирани от Министерството на културата, не може да бъде променяна по време на бюджетната година.

2. Разпределението на средствата между училищата по формула се извършва въз основа на броя на децата и учениците по професия, профил и форма на обучение по данни на НЕИСПУО към 01.01.2017 г.

3. Разпределението на средствата по формула се коригира в резултат на промените в броя на учениците веднъж годишно, отчитайки промените в броя на учениците, установени към 15.09 на учебната 2017/2018 година спрямо броя на децата и учениците по НЕИСПУО към 01.01.2017 г. Намалението/увеличението на броя на учениците се отразява с ¼ от годишната стойност на стандарта, т.е. само за месеците октомври, ноември и декември.

4. При намаление на броя на учениците като цяло за съответната дейност по т. 3., освободените средства по основните и допълнителните компоненти могат да бъдат отнесени към резерва.

5. При увеличение като цяло на броя на учениците за съответната дейност по т.3. към началото на учебната 2017/2018 година, училищата се финансират от РНР (резерв за нерегулярни разходи) за месеците Х, ХІ и ХІІ.

6. В резултат на извършени проверки, ако броя на учениците е по-малък, от този по който е определен бюджета, МК може да извършва корекции в разпределението на средствата по формула. Намалението се извършва пропорционално на броя на месеците оставащи до края на годината, както по основните, така и по допълнителните компоненти на формулата. Освободените средства се отнасят в резерва.

7. Средства от резерва се предоставят на училище при доказана промяна в броя на учениците, както и за други нерегулярни разходи по решение на комисията, определена със заповед № РД 09-25/19.01.2017 г. на министъра на културата.

Формулите за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти между училищата по изкуствата и по културата за 2017 г. и Правилата за промени в разпределението на средствата между училищата при изменение на компонентите на формулата за 2017 г. са разработени на основание чл. 282, ал. 6, 8 и 9 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/.


 

 

Приложение №4

 

 

ПРАВИЛА

за разходване и разпределяне на средствата от резерв за нерегулярни разходи

при разпределяне на средствата, получени по единни разходни стандарти,

между училищата по изкуствата,  финансирани чрез бюджета

на Министерството на културата

 

 1.  Министерството на културата определя резерв за нерегулярни разходи в размер на 1,20% от средствата по единни разходни стандарти.
 2. Средствата от резерва за нерегулярни разходи се разходват за:

2.1. Спешни неотложни аварийни ремонти с текущ характер – финансират се разходи до 5 000 (пет хиляди) лв. на училище годишно. За отпускане на тези средства в дирекция „Сценични изкуства и художествено образование” се представят:

            1. Мотивирана докладна записка от директора за отпускане на средства от РНР.

            2. Заповед на директора за назначаване на комисия за извършване на оглед.

            3. Протокол от комисията с констатации и предложения. В протокола се описва аварийната ситуация и се посочват подробно необходимите средства за ремонт. Представя се количествено-стойностна сметка.

           4. Копие от предписание на компетентен орган, ако има такова.

           5. Заявка по образец, съгласно Приложение № 5 – 2 бр.

           Освен горепосочените документи, в случаите когато ремонтът ще се извършва от строителна фирма, се представят 3 броя оферти от различни строителни фирми и протокол от комисията за избор на най-изгодната оферта. Прилага се проформа фактура, издадена от фирмата изпълнител на СМР за текущи разходи.        

            В случаите, когато ремонтът ще се извършва със собствени сили, се представят: количествено-стойностна сметка, фактури за закупени строителни материали и други нормативно определени документи за  разходи за материали.

           Не е допустимо финансиране на капиталови разходи, а само на текущи.

 

2.2. Съфинансиране по проекти, които са спечелени от училищата по национални и международни програми – финансират се разходи до 5 000 (пет хиляди) лв. на училище годишно. За отпускане на тези средства в дирекция „Сценични изкуства и художествено образование” се  представя заверено копие от бюджета на проекта и кратко описание на предвидените дейности.

           Не е допустимо финансиране на капиталови разходи.

2.3.Допълнително финансиране на училища, които са организатори на национални или международни конкурси, включени в Програмата за закрила на деца с изявени дарби за 2017 г.

            Средствата се предоставят на съответните училища с приемането на Програмата за закрила на деца с изявени дарби от Министерския съвет, както следва:

- за организиране и провеждане на един национален конкурс – 1 500 лв.;

- за организиране и провеждане на два национални конкурса от едно и също училище  –

2 000 лв.; за организиране и провеждане на три и повече национални конкурса от едно и също училище – 2 500 лв.

- за организиране и провеждане на международен конкурс – 2 000 лв.

            В програмата за 2017 г. са включени общо 10 национални конкурса и 4 международни. По разчети за 2017 г. са необходими общо 20 000 лв. (12 000 лв. за националните конкурси и 8 000 лв. за международните конкурси). 

Национални конкурси: НМУ - 3 броя (2 500 лв.); НУФИ Котел – 2 броя (2 000 лв.); НУМТИ Пловдив - 1 брой (1 500 лв.);  НУИ Плевен – 1 брой (1 500 лв.); Св. Лука – 1 брой (1 500 лв.); Ил. Петров – 1 брой (1 500 лв.); НГСЕИ - 1 брой (1 500 лв).

Международни конкурси: НМУ - 1 брой (2 000 лв.); НУИ Русе – 1 брой (2000 лв.); НУМСИ Бургас – 1 брой (2 000 лв.);  НУМСИ - Ст. Загора - 1 брой (2 000 лв.).

          3. Исканията по т. 2.1 и 2. 2. се подават в едномесечен срок от датата на възникване на обстоятелствата за извършване на неотложни ремонтни дейности и/или за съфинансиране на спечелени от училищата проекти, но не по-късно от 01.11.2017 г. Исканията се разглеждат от комисия, определена от министъра на културата в срок от две седмици след получаване на заявката.

          4. Средствата от резерва за нерегулярни разходи се разходват след съгласуване от директорите на дирекции „Сценични изкуства и художествено образование” и „Бюджет и финансово-счетоводни дейности” по заявка - образец - Приложение  № 5;

          5. Неизразходваните средства от резерва за нерегулярни разходи към 15.11.2017 година се разпределят между училищата по изкуствата пропорционално на броя на учениците, съгласно чл. 282, ал. 10 от ЗПУО.

 


 

Приложение № 5

                                                                                                  З А Я В К А

 

по т. 2 от Правилата за разходване и разпределяне на средствата от резерва за нерегулярни разходи при разпределяне на средствата, получени по единни разходни стандарти, между училищата по изкуство, финансирани чрез бюджета на Министерството на културата, утвърдени със Заповед № РД ………………. 2017 г. на министъра на културата

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 (наименование на училището)

Общ размер на средствата от резерва за нерегулярни разходи

Подробно описание на дейностите, за които ще се разходват средствата от резерва за нерегулярни разходи:

Дейност 1: …………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Дейност 2: …………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

(Средствата от резерва за нерегулярни разходи се разходват за текущ ремонт при възникнали спешни аварийни ситуации в размер до 5 000 лв. и за финансиране при спечелени проекти по национални и международни програми - за не повече от един проект на училище в размер до 5 000 лв. , като се финансират само текущи разходи по проекта, а не капиталови разходи.)

Предложен размер на средствата от училището

Одобрен размер на средствата

Дейност 1:

…………… лв.

Дейност 1:

……..…… лв.

Дейност 2:

………...…. лв.

Дейност 2:

…….……. лв.

Общо за дейности 

1 и 2:

…………… лв.

Общо за дейности

1 и 2:

……….… лв.

 

Приложения:

 1. ........................................................................................................................................................
 2. .........................................................................................................................................
 3. …………………………………………………………………..…………….………………........
 4. ………………………………………………………………………………..……………..………

                                       (Описват се подробно всички приложени документи! )

Изх.№ и дата на подаване на заявката

Изх. №…………….. 2017 г.

          ………..………………………………………

/Трите имена на директора на училището/

          ………….……….…         …………………..

                   подпис  на директора                       печат на училището

      

       

Настоящата заявка е изготвена и изпратена в 2 (два) еднообразни екземпляра в МК. След съгласуване на заявката, един екземпляр остава в МК, а вторият се предоставя на училището.

СЪГЛАСУВАЛИ:

 

Началник на отдел „Бюджет”:…………………..               Проверил: …………….……..

                                                     /................................../                                 /дирекция СИХО/

 

Директор на дирекция ,, СИХО”:

 

Директор на дирекция „БФСД”:

 

Антикорупция

АНТИКОРУПЦИЯ

Галерия Дебют

ГАЛЕРИЯ ДЕБЮТ

Детска школа

ДЕТСКА ШКОЛА

Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

<  Юни 2024  >
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
София, България