НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА УЧЕБНА РИСУНКА ПО НАТУРА 2023 г.

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
ЗА УЧЕБНА РИСУНКА ПО НАТУРА 2023 г.
СТАТУТ


            Националният ученически конкурс за учебна рисунка по натура  се провежда за ученици от цялата страна от средни училища по изкуствата, професионални гимназии и профилирани гимназии в областта на изобразителните изкуства. Той има статут на Национална олимпиада по рисуване.

1. ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ:

 

 • Да популяризира и да повиши нивото на интереса у учениците към рисуването по натура, което е в основата на много професии: художник; архитект;  дизайнер и др.
 • Да увеличи мотивацията при преподаването на предмета рисуване, който е фундаментален в училищата по изкуствата към МК, както и в  професионалните гимназии и профилираните училища към МОН.
 • Да уточни критериите и да издигне нивото на обучението по рисуване в средните училища при  формирането на учебните цели и при оценяването на постиженията.

 

2. ОРГАНИЗАТОРИ:

Национално училище за изящни изкуства “Илия Петров” –  гр.София

Национална художествена академия – гр. София

За контакт тел. 02 987 49 26    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3. УЧАСТНИЦИ:

В  конкурса могат да участват всички желаещи ученици в дневна  форма на обучение от училища по изкуствата, професионални гимназии и профилирани гимназии в областта на изобразителното изкуство, с интереси  и постижения в областта на рисуването по натура.

Участниците се групират в три възрастови групи:

 

 • от VІІІ и ІХ клас
 • от Х и ХІ клас.
 • от ХІІ клас

 

4. КОНКУРСНИ ЗАДАЧИ:

 

 • І – ва възрастова група: 

 

Сложен натюрморт

Материали: бяла хартия и черен рисувателен материал по избор /графит, въглен, креда, туш и др./

Формат на листа: 46 /55 см.

Време за изпълнение: 12 ч. - 2 дни по 6 учебни часа

 

 • ІІ- ра възрастова група:

 

Човешка глава по  натура:

Материали: молив, бяла хартия и черен рисувателен материал по избор /графит, креда, въглен, туш и др./

Формат на листа: 46/55 см.

Време на изпълнение: 12 ч. - 2 дни по  6 учебни часа

 

 • ІІІ – та възрастова група:

 

Цяла облечена фигура от натура

Материал: бяла хартия и черен рисувателен материал по избор /графит, креда, въглен, туш и др./

Формат на листа: 50/70 см.

Време за изпълнение: 12 ч. – 2 дни по 6 учебни часа

 

5.УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 

 • Могат да участват всички ученици в  гимназиална степен на образование в  дневна форма на обучение,  които   са ученици в съответния клас.
 • Всички рисунки от конкурса остават в Националното училище за изящни изкуства “Илия Петров” – София и не подлежат на връщане. Наградените творби формират колекция на конкурса.
 • Участниците сами осигуряват материалите, хартията /бяла/, подложката и други пособия за работа, изпращането на творбите и пребиваването си в София.

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНКУРСА:

Конкурсът се провежда всяка година в два кръга:

І кръг:

 

 • Предварителен подбор

 

ІІ кръг:

 

 • Същински конкурс

 

7. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

І кръг:

 

 • За селекционния кръг участниците изпращат минимум три рисунки по конкурсната задача за съответната възрастова група,  на адрес София 1000, бул. “Васил Левски” 62, Национално училище за изящни изкуства “Илия Петров”.
 • Всяка рисунка трябва да е надписана ясно на гърба с трите имена на кандидата, ЕГН, училище, адрес и телефон за връзка.
 • Рисунките трябва да се придружават от декларация  от учителя по рисуване, подписана от него, подпечатана с печата на училището, в което учи ученикът, в уверение, че изпратените рисунки са правени лично от ученика, и че същия е в дневна форма на обучение в настоящата учебна година в съответния клас на посоченото училище. Не се приемат рисунки, изпратени от школи, центрове за работа с деца, общински детски комплекси и др.
 • Пощенското клеймо на всяка пратка не трябва да е с по-късна дата от 14 април 2023 г.
 • Селекционната комисия  заседава  18 април  2023 г. 
 • Селекционна комисия разглежда всички представени рисунки, които отговарят на посочените условия и въз основа на установените критерии за конкурса извършва подбор и определя участниците във втория кръг.
 • До втори кръг се допускат участниците, получили най-високи оценки, но не повече от 50 ученика.
 • Одобрените участници  за втория кръг своевременно се уведомяват писмено.

 

ІІ кръг:

 

 • Същинският конкурс се провежда на 22,23 април 2023 г  в учебните зали на НУ за изящни изкуства –  гр. София, бул. “Васил Левски”, № 62.
 • Допуснатите кандидати във втория кръг на конкурса се освобождават със служебна бележка от учебни занятия  за дните на провеждането на конкурса.
 • Участниците, които не са от гр. София, сами поемат всички разноски по пътуването  и пребиваването си  в  София по време на конкурса. При възможност НУИИ ще поеме разходите за нощувка и храна.

 

8. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ  НА ВТОРИ КРЪГ:

 

 • Конкурсът по време на втори кръг е анонимен;
 • Участниците работят със собствени материали –  подложка и черен рисунъчен материал по избор;
 • По време на конкурса се осигуряват квестори – не художници;
 • Конкурсните работи се подпечатват в началото на работата и след приключване на конкурса се предават за журиране. Работите се надписват на гърба на листа с ясно изписани името, ЕГН, име на училището, адреса и телефона на участника, а отгоре се залепва  непрозрачна хартия;
 • Конкурсните работи се журират в  деня на приключването;
 • Анонимността се разкрива след окончателното оценяване на  рисунките;
 • Резултатите се обявяват веднага след приключване на журирането и разкриването на анонимността.
 • Най-добрите рисунки от конкурса ще бъдат показани в галерия “Дебют” на НУ за изящни изкуства “Илия Петров” в дните след приключване на конкурса.

 

9. ЖУРИРАНЕ НА КОНКУРСА:

І кръг :

 

 • Комисията по селекцията се състои от четирима художници: трима учители по рисуване в училище по изкуствата, съответно по един от Национално училище за изящни изкуства “Илия Петров” гр. София, НХГ “Цанко Лавренов” – гр. Пловдив и НГПИ  “Св. Лука” гр. София.
 • За председатели на журито последователно, през годините се редуват  директорите на  средните художествени  училища в България.

 

ІІ кръг:

 

 • Петчленното жури се подсигурява от НХА, като включва  представители на ръководството на НХА,  ръководителя на катедра “Рисуване” в НХА  и преподаватели  излъчени от катедра “Рисуване”.
 • Председател на журито е ректора /зам. ректора / на НХА.
 • Журирането се извършва в присъствието на двама учители по рисуване, излъчени  съответно от НУИИ “Илия Петров” гр. София и  НХГ “Цанко Лавренов” гр. Пловдив. / без право на глас /

 

10. ОЦЕНЯВАНЕ:

Оценяването се извършва по шестобалната система с точност до 10 стотни чрез журиране.

11. КРИТЕРИИ:

Отчитат се комплексните пластични достойнства в рисунката във връзка  с изобразената натура и съществуващите ДОИ.

При оценката на рисунките се включват следните критерии: композиция; конструкция и характер; светлосянка; пространствена и материална характеристика.

12. НАГРАДИ:

За  първа, втора и трета възрастова група:

 

 • І награда – диплом, албум
 • ІІ награда – диплом, албум
 • ІІІ награда – диплом, албум

 Наградите за всяка възрастова група се осигуряват от спонсори, присъждат се поотделно и не се делят. Журито си запазва правото да не връчи всички награди.

 

13. СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ:

 

 • При включване на конкурса в Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби, учениците, класирани на първо, второ и трето място в първа и втора възрастова група до навършване на 18 годишна възраст, получават стипендия при условията и по реда на Наредбата за закрила на деца с изявени дарби.

 

Участниците в трета възрастова група, чиято конкурсна работа има оценка, не по-малка от 5.50, получава  право, на основание на чл. 68, ал. 4 и ал. 5 на Закона за висшето образование, същата  да се зачете от академичните власти на Националната художествена академия за оценка от кандидат-студентския изпит по рисуване в НХА, важащ за същата година, в която се провежда конкурса, /съгласно решение от 15.02. 2005г. на Академичния съвет на Националната художествена академия/

 

 

 

 

Директор на НУИИ : …………...                                             Ректор на НХА:...................................

                        /Донка Павлова/                                                                     /проф.Георги Янков/

Антикорупция

АНТИКОРУПЦИЯ

Галерия Дебют

ГАЛЕРИЯ ДЕБЮТ

Детска школа

ДЕТСКА ШКОЛА

Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

<  March 2024  >
MTWTFSS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
София, България