Седмично разписание за първи срок на учебната 2023/24 година

Седмично разписание за първи срок на учебната 2023/24 година влиза в сила от 25 септември.

  понеделник  понеделник 
     
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 геогр. Костова 0    
2 рис -Ташев 4 ат рис.Върбанова 3 ат БЕЛ Й.Йорданов 9 ат
3 рис -Ташев 4 ат рис.Върбанова 3 ат АЕ Д. Христова-10 ат
4 рис -Ташев 4 ат рис.Върбанова 3 ат АЕ Д. Христова-10 ат
5 рис -Ташев 4 ат рис.Върбанова 3 ат геогр. Костова-10 ат
6 БЕЛ Зл.Петров-9 жив - Стоев 7 ат ж-Куцев 3 ат
0 БЕЛ Зл.Петров-9 жив - Стоев 7 ат ж-Куцев 3 ат
1 биология-2 жив - Стоев 7 ат ж-Куцев 3 ат
2     биология-2 ат
3     биология-2 ат
4        
5        
6        
    вторник  вторник 
  8a  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 ист.Костова-5 ат мат. Иванова-0
3 физика Гюзелева-4 ат мат. Иванова-0
4 мат. Иванова-0 ист.Костова-5 ат
5 мат. Иванова-0 ист.Костова-5 ат
6 АЕ Д. Христова-вз физика Гюзелева-4 ат
0 АЕ Д. Христова-9 ат химия Гюзелева-4 ат
1 АЕ Д. Христова-9 ат философия Пълева-3 ат
2 ист.Костова-вз ЧКР 
3       комп.Димитр.-6 ат
4       комп.Димитр.-6 ат
5        
6        
  сряда  сряда 
  8a  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 ЧКР  - 7ат    
3 Перспектива - Танев-7 ат БЕЛ Й.Йорданов-9 ат
4 философия Пълева-3 ат Перспектива - Танев-7 ат
5 мат. Иванова-0 ЗБУТ Димитрова-ВЗ
6 комп.Ташев -сал жив - Стоев 3 ат предпр. Димитрова-ВЗ
0 комп.Ташев -сал жив - Стоев 3 ат ГР-Андреев ИТ Димитрова-вз
1 жив -Яранов 4 ат жив - Стоев 3 ат ГР-Андреев скл-Мечанов
2 жив -Яранов 4 ат ГР-Андреев комп.Ташев -3 ат скл-Мечанов
3 жив -Яранов 4 ат ГР-Андреев комп.Ташев -3 ат скл-Мечанов
4        
5        
6        
  четвъртък  четвъртък 
  8a  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     скл-Генов  
2   ИТ Димитрова-вз скл-Генов  
3 АЕ Д. Христова-2 скл-Генов  
4 ГР-Великов 10 ат комп.-Яранов -1 ат мат. Иванова-9 ат
5 ГР-Великов 10 ат комп.-Яранов-1 ат АЕ Д. Христова-9 ат
6 скл-Мечанов скл-Генов АЕ Д. Христова-9 ат
0 скл-Мечанов скл-Генов рис -Ташев-3 ат рис. Танев 8 ат
1 скл-Мечанов скл-Генов рис -Ташев-3 ат рис. Танев 8 ат
2 ФВС Костова рис -Ташев-3 ат рис. Танев 8 ат
3 ФВС Костова рис -Ташев-3 ат рис. Танев 8 ат
4 химия Гюзелева-2 ат    
5        
6        
  петък  петък 
  8a  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1       ГР-Великов гр2
2     ИТ Димитрова-вз ГР-Великов гр2
3 предпр. Димитрова-вз БЕЛ Й.Йорданов-0
4 БЕЛ Зл.Петров- 4 ат БЕЛ Й.Йорданов-0
5 БЕЛ Зл.Петров- 4 ат ФВС Костова
6 биология- 8 ат ФВС Костова
0 ЗБУТ Димитрова -вз  
1 ИТ Димитрова-вз      
2        
3        
4        
5        
6        
  понеделник  понеделник 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     комп.Ташев 4 ат  
2     жив - Стоев 7 ат жив. Христова 5 ат
3 ист.Костова-0 жив - Стоев 7 ат жив. Христова 5 ат
4 БЕЛ Зл.Петров-9 ат жив - Стоев 7 ат жив. Христова 5 ат
5 БЕЛ Зл.Петров-9 ат жив - Стоев 7 ат жив. Христова 5 ат
6 рис.Върбанова 4 ат рис. Христова 5 ат ист.Костова-10 ат
0 рис.Върбанова 4 ат рис. Христова 5 ат биология-10 ат
1 рис.Върбанова 4 ат рис. Христова 5 ат ФВС Костова
2 рис.Върбанова 4 ат рис. Христова 5 ат ФВС Костова 
3 ист.Костова-0    
4        
5        
6        
  вторник  вторник 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 химия Гюзелева- 4 ат    
2 физика Гюзелева-4 ат АЕ Д. Христова-8 ат
3 геогр. Костова-5 ат АЕ Д. Христова-8 ат
4 АЕ Д. Христова-вз физика Гюзелева-4 ат
5 АЕ Д. Христова-вз химия Гюзелева-4 ат
6 мат. Иванова-0 геогр. Костова-5 ат
0 философия Пълева-3 ат ист.Костова-5 ат
1   скл. Танев    комп. Желев-4 ат
2   скл. Танев    
3   скл. Танев    
4        
5        
6        
  сряда  сряда 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     ГР- Мише гр2  
2     ГР- Мише гр2  
3 пл.анат. Христова-8 ат ГР- Мише гр2  
4 пл.анат. Христова-8 ат Френски език-9 ат
5 химия Гюзелева-3 ат Френски език-9 ат
6 Френски език-9 ат БЕЛ Зл.Петров-вз
0 Френски език-9 ат химия Гюзелева-4 ат
1 ИТ Димитрова-вз комп.Ташев -3 ат мат. Иванова-0
2 ГР- Мише гр2    ИТ Димитрова-вз скл-Генов
3 ГР- Мише гр2     скл-Генов
4 ГР- Мише гр2     скл-Генов
5        
6        
  четвъртък  четвъртък 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1   ГР-Великов гр2 мат. Иванова-0 
2   ГР-Великов гр2 мат. Иванова-0
 
3 комп -Яранов-1 ат ГР-Великов гр2 рис -Ташев-3 ат ИТ Димитрова вз
4 ФВС Костова рис -Ташев-3 ат графика. Малакч. Гр2
5 ФВС Костова рис -Ташев-3 ат графика. Малакч. Гр2
6 жив - Стоев-4 ат жив -Яранов-6 ат рис -Ташев-3 ат графика. Малакч. Гр2
0 жив - Стоев-4 ат жив -Яранов-6 ат пл.анат. Христова-2 ат
1 жив - Стоев-4 ат жив -Яранов-6 ат пл.анат. Христова-2 ат
2 жив - Стоев-4 ат жив -Яранов-6 ат ЧКР кк
3      
4        
5        
6        
  петък  петък 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     иконом Димитрова-вз 
2 скл-Мечанов   БЕЛ Зл.Петров- 4 ат
3 скл-Мечанов   БЕЛ Зл.Петров- 4 ат
4 скл-Мечанов ИТ Димитрова-вз философия Пълева-3
5 иконом Димитрова-вз скл-Мечанов рис.Върбанова 2 ат
6 БЕЛ Зл.Петров- 4 ат скл-Мечанов рис.Върбанова 2 ат
0 мат. Иванова-0 скл-Мечанов рис.Върбанова 2 ат
1 мат. Иванова-0   рис.Върбанова 2 ат
2 биология- 8 ат    
3        
4        
5        
6        
  понеделник  понеделник
  10а   10б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2     ист.Костова-0
3 чкр   БЕЛ Й.Йорданов 9 ат
4 ист.Райкова 0 ист.Костова-2 ат
5 ист.Райкова 0 АЕ Д. Христова-8 ат
6 АЕ Д. Христова-0  ФВС Костова
0 АЕ Д. Христова-0  ФВС Костова
1 геогр. Костова-0 скл-Илиев скл. Георгиев
2 геогр. Костова-0 скл-Илиев скл. Георгиев
3 ФВС Костова скл-Илиев скл. Георгиев
4 ФВС Костова    
5        
6        
  вторник  вторник
  10а  10б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     геогр. Костова-0 
2 рис. Танев сал рис.-Куцев 7 ат ГР- Мише гр2 ГР-Андреев гр1
3 рис. Танев сал рис.-Куцев 7 ат ГР- Мише гр2 ГР-Андреев гр1
4 рис. Танев сал рис.-Куцев 7 ат ГР- Мише гр2 ГР-Андреев гр1
5 рис. Танев сал рис.-Куцев 7 ат философия Пълева-3 ат
6 рис. Танев сал рис.-Куцев 7 ат философия Пълева-3 ат
0 ист.Райкова-вз мат. Иванова-0
1 ист.Райкова-вз мат. Иванова-0
2 химия Гюзелева 4 ат    
3     ЧКР вз  
4        
5        
6        
  сряда  сряда
  10а  10б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 БЕЛ Й.Йорданов-0    
2 БЕЛ Й.Йорданов-0 жив. - Димитров - 4 ат жив - Стоев- 5 ат
3 мат. Иванова-0 жив. - Димитров - 4 ат жив - Стоев- 5 ат
4 мат. Иванова-0 жив. - Димитров - 4 ат жив - Стоев- 5 ат
5 скл-Генов скл-Мечанов жив. - Димитров- 4 ат жив - Стоев- 5 ат
6 скл-Генов скл-Мечанов физика Гюзелева- 4 ат
0 скл-Генов скл-Мечанов ист.Костова- 5 ат
1 физика Гюзелева- 8 ат ист.Костова- 5 ат
2 физика Гюзелева- 8 ат геогр. Костова- 5 ат
3     физика Гюзелева- 5 ат
4        
5        
6        
  четвъртък  четвъртък
  10а  10б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 жив - Стоев 6 ат ж-Куцев-4 ат рис-Илиев 5 ат рис-М.Стоева 7 ат
3 жив - Стоев 6 ат ж-Куцев-4 ат рис-Илиев 5 ат рис-М.Стоева 7 ат
4 жив - Стоев 6 ат ж-Куцев-4 ат рис-Илиев 5 ат рис-М.Стоева 7 ат
5 жив - Стоев 6 ат ж-Куцев-4ат рис-Илиев 5 ат рис-М.Стоева 7 ат
6     рис-Илиев 5 ат рис-М.Стоева 7 ат
0 ГР-Андреев гр1 ГР-Великов гр2 АЕ Д. Христова-5  ат
1 ГР-Андреев гр1 ГР-Великов гр2 химия Гюзелева-9 ат
2
      ГР-Андреев гр1       ГР-Великов гр2
химия Гюзелева 9 ат  
3 химия Гюзелева-2 ат    
4        
5        
6        
  петък  петък
  10а  10б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2        
3 биология-10 ат Френски език- 6 ат
4 биология-10 ат Френски език- 6 ат
5 философия Пълева-3 ат БЕЛ Й.Йорданов- 9 ат
6 философия Пълева-3 ат БЕЛ Й.Йорданов- 9 ат
0 БЕЛ Й.Йорданов- 6 ат биология- 8 ат
1 Френски език- 6 ат биология- 8 ат
2 Френски език- 6 ат    
3        
4        
5        
6      
  понеделник понеделник
  11а 11б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 ГР- Мише гр2    
2 ГР- Мише гр2 скл. Георгиев БЕЛ Зл.Петров 2 ат
3 ГР- Мише гр2 скл. Георгиев БЕЛ Зл.Петров 2 ат
4 ГР- Мише гр2 скл. Георгиев Френски език-сал
5 жив. - Димитров 6 ат рис. Георгиев 2 ат Френски език-сал
6 жив. - Димитров 6 ат рис. Георгиев 2 ат Ист. изк. Боянова вз
0 жив. - Димитров 6 ат рис. Георгиев 2 ат Ист. изк. Боянова вз 
1 рис. - Димитров 6 ат ГР-Великов гр2 ЧПП/АЕ Д. Христова вз
2 рис. - Димитров 6 ат ГР-Великов гр2 ЧПП/АЕ Д. Христова вз
3 рис. - Димитров 6 ат ГР-Великов гр2    
4   ГР-Великов гр2    
5        
6        
  вторник вторник
  11а 11б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 скл-Генов скл. Георгиев   ил-М.Стоева 1 ат
3 скл-Генов скл. Георгиев к.гр. Малакч.кк ил-М.Стоева 1 ат
4 скл-Генов скл. Георгиев к.гр. Малакч.кк ил-М.Стоева 1 ат
5 скл-Генов скл. Георгиев ГР- Мише жив -Яранов 8 ат
6 рис. - Димитров 6 ат рис. Георгиев 2 ат ГР- Мише жив -Яранов 8 ат
0 рис. - Димитров 6 ат рис. Георгиев 2 ат ГР- Мише жив -Яранов 8 ат
1 рис. - Димитров 6 ат рис. Георгиев 2 ат ГР- Мише жив -Яранов 8 ат
2 рис. - Димитров 6 ат рис. Георгиев 2 ат ЧКР-0 
3 ЧКР 4 ат      
4        
5        
6        
  сряда сряда
  11а 11б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 гр.образ. Ани Пълева-4 ат    
2 Ист. изк. Боянова вз рис.Върбанова 2 ат  
3 Ист. изк. Боянова вз  рис.Върбанова 2 ат к.гр. Малакч.кк
4 БЕЛ Зл.Петров-10 ат рис.Върбанова 2 ат к.гр. Малакч.кк
5 БЕЛ Зл.Петров-10 ат рис.Върбанова 2 ат  рисув. Желев 7 ат
6 жив. - Димитров 6 ат к.гр. Малакч.кк ГР- Мише гр2  рисув. Желев 7 ат
0 жив. - Димитров 6 ат к.гр. Малакч.кк ГР- Мише гр2  рисув. Желев 7 ат
1 жив. - Димитров 6 ат   ГР- Мише гр2  рисув. Желев 7 ат
2 жив. - Димитров 6 ат   БЕЛ Зл.Петров 2 ат
3        
4        
5        
6        
  четвъртък четвъртък
  11а 11б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 ЧПП/АЕ Д. Христова-2 ат    
2 ЧПП/АЕ Д. Христова-2 ат скл-Мечанов ГР-Андреев гр1
3 Ист. изк. Боянова 0 скл-Мечанов ГР-Андреев гр1
4 Ист. изк. Боянова 0 скл-Мечанов ГР-Андреев гр1
5 мат. Иванова-0 скл-Мечанов ГР-Андреев гр1
6 мат. Иванова-0 гр.образ. Ани Пълева-5 ат
0 к.гр. Малакч.кк ж-Куцев 7 ат мат. Иванова-0
1 к.гр. Малакч.кк ж-Куцев 7 ат мат. Иванова-0
2   ж-Куцев 7 ат Ист. изк. Боянова вз 
3   ж-Куцев 7 ат Ист. изк. Боянова вз
4        
5        
6        
  петък петък
  11а 11б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2     рис.Върбанова 2 ат  рисув. Желев 7 ат
3 ФВС Костова рис.Върбанова 2 ат  рисув. Желев 7 ат
4 ФВС Костова рис.Върбанова 2 ат  рисув. Желев 7 ат
5 Френски език- 6 ат  живоп. Желев 7 ат ил-М.Стоева кк
6 Френски език- 6 ат  живоп. Желев 7 ат ил-М.Стоева кк
0 БЕЛ Зл.Петров- 4 ат  живоп. Желев 7 ат ил-М.Стоева кк
1      живоп. Желев 7 ат ил-М.Стоева кк
2     ФВС Костова
3     ФВС Костова
4        
5        
6        
  понеделник понеделник 
  12а 12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 БЕЛ Й.Йорданов 2 ат ЧПП/АЕ Д. Христова вз
2 рис-Илиев 8 ат ж-Куцев 6 ат ЧПП/АЕ Д. Христова вз
3 рис-Илиев 8 ат ж-Куцев 6 ат Ист. изк. Боянова вз
4 рис-Илиев 8 ат ж-Куцев 6 ат Ист. изк. Боянова вз
5 ГР- Мише скл-Илиев Ист. изк. Боянова вз
6 ГР- Мише скл-Илиев Френски език-8 ат
0 ГР- Мише скл-Илиев Френски език-8  ат
1 Френски език-8 ат    
2 Френски език-8 ат    
3        
4        
5        
6        
  вторник вторник 
  12а 12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     БЕЛ Й.Йорданов-вз
2 жив -Яранов 6 ат   БЕЛ Й.Йорданов-вз
3 жив -Яранов 6 ат   БЕЛ Й.Йорданов-вз
4 жив -Яранов 6 ат  рисув. Желев сал гр.образ. Ани Пълева-3 ат
5 к.гр. Малакч.кк  рисув. Желев сал ГР-Андреев ил-М.Стоева 1
6 к.гр. Малакч.кк  рисув. Желев сал ГР-Андреев ил-М.Стоева 1
0 скл-Генов к.гр. Малакч.кк ГР-Андреев ил-М.Стоева 1
1 скл-Генов к.гр. Малакч.кк ж-Куцев 5 ат жив - Павлова 7 ат
2 скл-Генов   ж-Куцев 5 ат жив - Павлова 7 ат
3     ж-Куцев 5 ат жив - Павлова 7 ат
4        
5        
6        
  сряда сряда 
  12а 12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 жив -Яранов 6 ат  рисув. Желев сал ГР-Андреев  
3 жив -Яранов 6 ат  рисув. Желев сал ГР-Андреев  
4 жив -Яранов 6 ат  рисув. Желев сал ГР-Андреев  
5 жив -Яранов 6 ат   ГР-Андреев рис. Танев 8 ат
6 мат. Иванова-0 рис. Христова 2 ат рис. Танев 8 ат
0 мат. Иванова-0 рис. Христова 2 ат рис. Танев 8 ат
1     рис. Христова 2 ат  к.гр. Малакч.кк
2       к.гр. Малакч.кк
3        
4        
5        
6        
  четвъртък четвъртък 
  12а 12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1      
2 ФВС Костова к.гр. Малакч.кк  
3 ФВС Костова к.гр. Малакч.кк  
4 гр.образ. Ани Пълева 10 ат рис. Христова 2 ат рис. Танев 8 ат
5 Ист. изк. Боянова вз рис. Христова 2 ат рис. Танев 8 ат
6 Ист. изк. Боянова вз рис. Христова 2 ат рис. Танев 8 ат
0 Ист. изк. Боянова вз ФВС Костова
1 ЧПП/АЕ Д. Христова 5 ат ФВС Костова
2 ЧПП/АЕ Д. Христова 5 ат    
3        
4        
5        
6        
  петък петък 
  12а 12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 БЕЛ Й.Йорданов-0   ил-М.Стоева кк
2 БЕЛ Й.Йорданов-0   ил-М.Стоева кк
3 рис-Илиев 8 ат ГР-Великов гр2   ил-М.Стоева кк
4 рис-Илиев 8 ат ГР-Великов гр2   ил-М.Стоева кк
5 рис-Илиев 8 ат ГР-Великов гр2 мат. Иванова-0
6   скл-Илиев мат. Иванова-0
0   скл-Илиев скл. Георгиев ГР-Великов гр2
1   скл-Илиев скл. Георгиев ГР-Великов гр2
2   скл-Илиев скл. Георгиев ГР-ОВеликов гр2
Антикорупция

АНТИКОРУПЦИЯ

Галерия Дебют

ГАЛЕРИЯ ДЕБЮТ

Детска школа

ДЕТСКА ШКОЛА

Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

<  Ноември 2023  >
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
София, България