Седмично разписание за I срок през учебната 2021/22 г.

Седмично разписание II срок

  понеделник  понеделник 
  8а  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2        
3       ИТ Димитрова кк
4   ИТ Димитрова кк жив - Стоев 5 скл-Мечанов
5 предпр. Димитрова 10 жив - Стоев 5 скл-Мечанов
6 ГР-Андреев ГР- Мише жив - Стоев 5 скл-Мечанов
0 ГР-Андреев ГР- Мише предпр. Димитрова- 10
1 физика Гюзелева 0 биология 10
2 физика Гюзелева 0    
3 комп.Ал. Димитрова 2 комп.Ташев 5 скл-Илиев  
4 комп.Ал. Димитрова 2 комп.Ташев 5 скл-Илиев  
5     скл-Илиев  
6        
  вторник  вторник 
  8a  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 АЕ Д. Христова 9 физика Гюзелева 5
2 АЕ Д. Христова 9 БЕЛ Й.Йорданов 8
3 БЕЛ Зл.Петров 10 БЕЛ Й.Йорданов 8
4 БЕЛ Зл.Петров 10 физика Гюзелева -3
5 философия Пълева 3 мат. Иванова 0
6 ФВС Костова   комп. Христова 5
0 ФВС Костова ГР- Мише комп. Христова 5
1 химия Гюзелева 4 ГР- Мише  графика. Малакч. 5
2       графика. Малакч. 5
3        
4        
5        
6        
  сряда  сряда 
  8a  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2        
3     ист.Костова 5
4 мат. Иванова 0 ист.Костова 5
5 мат. Иванова 0  химия Гюзелева 5
6 биология 9 мат. Иванова 0
0 ИТ Димитрова вз рис.Върбанова 5 мат. Иванова 0
1 скл-Генов рис.Върбанова 5 ИТ Димитрова вз жив -Яранов 4
2 скл-Генов рис.Върбанова 5 комп. - Стоев 7 жив -Яранов 4
3 скл-Генов рис.Върбанова 5 комп. - Стоев 7 жив -Яранов 4
4 Пилюшка вз    
5 Пилюшка вз    
6        
  четвъртък  четвъртък 
  8a  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2     рис. Георгиев сал рис. Христова сал
3 ист.Костова 10 рис. Георгиев сал рис. Христова сал
4 ист.Костова 10 рис. Георгиев сал рис. Христова сал
5 БЕЛ Зл.Петров 10 рис. Георгиев сал рис. Христова сал
6 БЕЛ Зл.Петров 10 АЕ Д. Христова 4
0 мат. Иванова 10 АЕ Д. Христова 4
1  рисув. Желев 4 жив -Яранов 3 геогр. Костова 6
2  рисув. Желев 4 жив -Яранов 3 Пилюшка сал
3  рисув. Желев 4 жив -Яранов 3 Пилюшка сал
4  рисув. Желев 4      
5        
6        
  петък  петък 
  8a  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     БЕЛ Й.Йорданов 0
2     БЕЛ Й.Йорданов 0
3     ФВС Костова
4     ФВС Костова
5 жив -Ташев 6 скл-Мечанов АЕ Д. Христова вз
6 жив -Ташев 6 скл-Мечанов АЕ Д. Христова вз
0 жив -Ташев 6 скл-Мечанов философия Пълева вз
1 АЕ Д. Христова вз    
2 АЕ Д. Христова вз    
3 геогр.Костова -0    
4        
5        
6        
  понеделник  понеделник 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2   ИТ Димитрова кк ГР- Мише  
3 ГР-Андреев жив -Яранов 4 ГР- Мише  
4 ГР-Андреев жив -Яранов 4 ГР- Мише  
5 ГР-Андреев жив -Яранов 4 БЕЛ Зл.Петров 9
6 ИТ Димитрова кк жив -Яранов 4 БЕЛ Зл.Петров 9
0 БЕЛ Зл.Петров 9 скл-Мечанов  рисув. Желев 8
1 БЕЛ Зл.Петров 9 скл-Мечанов  рисув. Желев 8
2 иконом Димитрова вз скл-Мечанов  рисув. Желев 8
3 комп.-Яранов 4      рисув. Желев 8
4 комп.-Яранов 4      
5        
6        
  вторник  вторник 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 пл.анат. Христова сал    
2 пл.анат. Христова сал   скл-Генов
3 химия Гюзелева 0   скл-Генов
4 мат. Иванова 0 ИТ Димитрова вз скл-Генов
5 БЕЛ Зл.Петров 10 иконом Димитрова вз
6   комп.Ал. Димитрова 3 философия Пълева 9
0   комп.Ал. Димитрова 3 физика Гюзелева 4
1   скл-Генов БЕЛ Зл.Петров 10
2   скл-Генов химия Гюзелева 4
3   скл-Генов ФВС Костова
4     ФВС Костова
5        
6        
  сряда  сряда 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 ФВС Костова    
2 ФВС Костова рис.Върбанова 8 ат  
3 биология 2 рис.Върбанова 8 ат ИТ Димитрова вз
4 физика Гюзелева 2 рис.Върбанова 8 ат жив -Яранов 4ат
5 Френски език 10 рис.Върбанова 8 ат жив -Яранов 4ат
6 Френски език 10 комп.-Куцев 3 жив -Яранов 4ат
0 геогр. Костова сал комп.-Куцев 3 жив -Яранов 4ат
1 скл-Илиев   Френски език 10
2 скл-Илиев   Френски език 10
3 скл-Илиев   биология 2 
4        
5        
6        
  четвъртък  четвъртък 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 жив - Стоев 5  рисув. Желев 8 ж-Куцев 4  
3 жив - Стоев 5  рисув. Желев 8 ж-Куцев 4 ГР-Андреев
4 жив - Стоев 5  рисув. Желев 8 ж-Куцев 4 ГР-Андреев
5 жив - Стоев 5  рисув. Желев 8 ж-Куцев 4 ГР-Андреев
6 рис.Ал. Димитрова 9 ГР-Андреев ист.Костова 6
0 рис.Ал. Димитрова 9 ГР-Андреев ист.Костова 6
1 рис.Ал. Димитрова 9 ГР-Андреев мат. Иванова 10
2 рис.Ал. Димитрова 9     комп. - Димитров 6
3       комп. - Димитров 6
4        
5        
6        
  петък  петък 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 АЕ Д. Христова вз пл.анат. Христова 2
2 АЕ Д. Христова вз пл.анат. Христова 2
3 философия Пълева 0 АЕ Д. Христова вз
4 мат. Иванова 0 АЕ Д. Христова вз
5 мат. Иванова 0 ист.Костова 7
6 ист.Костова 7 мат. Иванова 0
0 ист.Костова 7 мат. Иванова 0
1        
2        
3        
4      
5      
6        
  понеделник  понеделник
  10а  10б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2      рисув. Желев сал рис. - Димитров сал
3      рисув. Желев сал рис. - Димитров сал
4 физика Гюзелева 0  рисув. Желев сал рис. - Димитров сал
5 физика Гюзелева 0  рисув. Желев сал рис. - Димитров сал
6 БЕЛ Й.Йорданов физика Гюзелева 0
0 жив - Стоев 6 жив -Яранов 4 физика Гюзелева 0
1 жив - Стоев 6 жив -Яранов 4 ГР-Андреев  
2 жив - Стоев 6 жив -Яранов 4 ГР-Андреев  
3 биология 0    
4 биология 0    
5        
6        
  вторник  вторник
  10а  10б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     скл-Мечанов
2 ИТ Димитрова вз     скл-Мечанов
3 АЕ Д. Христова 4 ФВС Костова
4 АЕ Д. Христова 4 БЕЛ Й.Йорданов 9
5 ФВС Костова БЕЛ Й.Йорданов 9
6 БЕЛ Й.Йорданов 7 химия Гюзелева -0
0 БЕЛ Й.Йорданов 7 АЕ Д. Христова вз
1 философия Пълева -7 АЕ Д. Христова вз
2 философия Пълева -7 ИТ Димитрова вз  
3     скл. Георгиев  
4     скл. Георгиев  
5        
6        
  сряда  сряда
  10а  10б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2     жив - Стоев 6  
3 Френски език 10 жив - Стоев 6  
4 Френски език 10 жив - Стоев 6 ИТ Димитрова кк
5 ист.Райкова вз геогр. Костова 8
6 химия Гюзелева вз геогр. Костова 8
0 химия Гюзелева вз биология 9
1 геогр. Костова -сал биология 9
2 ГР- Мише ИТ Димитрова кк ист.Костова сал
3 ГР- Мише   химия Гюзелева сал
4        
5        
6        
  четвъртък  четвъртък
  10а  10б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     геогр. Костова 5
2     БЕЛ Й.Йорданов 7
3     мат. Иванова 0
4     мат. Иванова 0
5 мат. Иванова 0   жив -Яранов 3
6 мат. Иванова 0   жив -Яранов 3
0 ист.Райкова вз   жив -Яранов 3
1 ист.Райкова вз    
2 геогр. Костова 2    
3 скл. Георгиев ГР-Андреев    
4 скл. Георгиев ГР-Андреев    
5        
6        
  петък  петък
  10а  10б
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     философия Пълева 8
2     философия Пълева 8
3     ист.Костова 7
4 рис. Христова 2  рисув. Желев 5 ист.Костова 7
5 рис. Христова 2  рисув. Желев 5 Френски език 4
6 рис. Христова 2  рисув. Желев 5 Френски език 4
0 рис. Христова 2  рисув. Желев 5   ГР-Андреев
1 геогр.Костова 0   ГР-Андреев
2   скл-Мечанов    
3   скл-Мечанов    
4        
5        
6        
  понеделник понеделник 
  11а 11б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 3-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1          
2          
3   жив -Ташев 6 скл-Генов    
4 ж-Куцев 7 жив -Ташев 6 скл-Генов   ил-Ал. Димитрова ат.1
5 ж-Куцев 7 жив -Ташев 6 скл-Генов   ил-Ал. Димитрова ат.1
6 ж-Куцев 7 жив -Ташев 6 скл-Генов   ил-Ал. Димитрова ат.1
0 Ист. изк. Боянова вз рис. - Димитров сал рисув.-Куцев сал
1 Ист. изк. Боянова вз рис. - Димитров сал рисув.-Куцев сал
2 БЕЛ Зл.Петров 9 рис. - Димитров сал рисув.-Куцев сал
3       ж-Куцев 7 ГР- Мише
4       ж-Куцев 7 ГР- Мише
5       ж-Куцев 7 ГР- Мише
6          
  вторник вторник 
  11а 11б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 3-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 мат. Иванова 0    
2 мат. Иванова 0    
3 скл-Мечанов ГР-Обретенова  рис. Христова 5    
4 скл-Мечанов ГР-Обретенова  рис. Христова 5   к.гр. Малакч.
5 скл-Мечанов ГР-Обретенова  рис. Христова 5   к.гр. Малакч.
6 рис. Георгиев 2 рис.Върбанова 8 к.гр. Малакч. БЕЛ Зл.Петров 10
0 рис. Георгиев 2 рис.Върбанова 8 к.гр. Малакч. БЕЛ Зл.Петров 10
1 рис. Георгиев 2 рис.Върбанова 8   ГР-Обретенова  ил-Ал. Димитрова кк
2       ГР-Обретенова  ил-Ал. Димитрова кк
3       ГР-Обретенова  ил-Ал. Димитрова кк
4         ил-Ал. Димитрова кк
5          
6          
  сряда сряда 
  11а 11б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 3-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1       Френски език 2
2 ж-Куцев 7 скл-Генов   Френски език 2
3 ж-Куцев 7 скл-Генов   ФВС Костова
4 ж-Куцев 7 скл-Генов   ФВС Костова
5 ж-Куцев 7 жив -Ташев 6 скл-Генов Ист. изк. Боянова сал
6 ГР- Мише жив -Ташев 6 скл-Генов Ист. изк. Боянова сал
0 ГР- Мише жив -Ташев 6 скл-Генов ГР-Обретенова   
1 ГР- Мише к.гр. Малакч. жив -Ташев 6 ГР-Обретенова   
2   к.гр. Малакч. жив -Ташев 6 ГР-Обретенова   
3     жив -Ташев 6 ГР-Обретенова   
4          
5          
6          
  четвъртък четвъртък 
  11а 11б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 3-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 ЧПП/АЕ Д. Христова 2 мат. Иванова 0
2 ЧПП/АЕ Д. Христова 2 мат. Иванова 0
3 БЕЛ Зл.Петров 3 Ист. изк. Боянова вз
4 БЕЛ Зл.Петров 3 ЧПП/АЕ Д. Христова 9
5 Ист. изк. Боянова вз ЧПП/АЕ Д. Христова 9
6 рис. Георгиев 2 рис.Върбанова 8 рис. Христова 5 рис. - Димитров сал рисув.-Куцев сал
0 рис. Георгиев 2 рис.Върбанова 8 рис. Христова 5 рис. - Димитров сал рисув.-Куцев сал
1 рис. Георгиев 2 рис.Върбанова 8 рис. Христова 5 рис. - Димитров сал рисув.-Куцев сал
2       БЕЛ Зл.Петров вз
3          
4          
5        
6          
  петък петък  
  11а 11б  
  1-ва гр. 2-ра гр. 3-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     ГР-Андреев    
2 к.гр. Малакч.   ГР-Андреев скл-Мечанов жив -Ташев 6
3 к.гр. Малакч.   ГР-Андреев скл-Мечанов жив -Ташев 6
4 гр.образ. Ани Пълева 8 скл-Мечанов жив -Ташев 6
5 ФВС Костова гр.образ. Ани Пълева 8
6 ФВС Костова  Малакчиева.  
0 Френски език 4  Малакчиева.  
1 Френски език 4    
2          
3          
4          
5          
6          
  понеделник  понеделник 
  12а  12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 БЕЛ Й.Йорданов вз    
2 БЕЛ Й.Йорданов вз  Ист. изк. Боянова 0 
3 Френски език 8 БЕЛ Й.Йорданов вз
4 Френски език 8 БЕЛ Й.Йорданов вз
5 Ист. изк. Боянова вз Френски език 8
6 Ист. изк. Боянова вз Френски език 8
0 скл-Генов жив -Ташев 5 рис-Илиев 2 ил-Ал. Димитрова кк
1 скл-Генов жив -Ташев 5 рис-Илиев 2 ил-Ал. Димитрова кк
2 скл-Генов жив -Ташев 5 рис-Илиев 2 ил-Ал. Димитрова кк
3     Ист. изк. Боянова вз
4        
5        
6        
  вторник  вторник 
  12а  12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     БЕЛ Й.Йорданов 2
2 рис.Върбанова 7 рис. - Димитров 6 к.гр. Малакч. рис. Георгиев 2
3 рис.Върбанова 7 рис. - Димитров 6 к.гр. Малакч. рис. Георгиев 2
4 рис.Върбанова 7 рис. - Димитров 6 ГР- Мише рис. Георгиев 2
5 ЧПП/АЕ Д. Христова 4 ГР- Мише жив. - Димитров 6
6 ЧПП/АЕ Д. Христова 4 ГР- Мише жив. - Димитров 6
0 мат. Иванова 0   жив. - Димитров 6
1 мат. Иванова 0    
2   ГР- Мише    
3   ГР- Мише    
4   ГР- Мише    
5        
6        
  сряда  сряда 
  12а  12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     ГР- Мише  
2   скл-Илиев ГР- Мише  
3 ГР-Обретенова  скл-Илиев ГР- Мише к.гр. Малакч.
4 ГР-Обретенова  скл-Илиев ГР- Мише к.гр. Малакч.
5 ГР-Обретенова  к.гр. Малакч. скл-Илиев рис. Георгиев 2
6 жив - Стоев 7 к.гр. Малакч. скл-Илиев рис. Георгиев 2
0 жив - Стоев 7   скл-Илиев рис. Георгиев 2
1 жив - Стоев 7   мат. Иванова 0
2     мат. Иванова 0
3        
4        
5        
6        
  четвъртък  четвъртък 
  12а  12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 БЕЛ Й.Йорданов вз    
2 Ист. изк. Боянова вз   ил-Ал. Димитрова кк
3 рис.Върбанова 7 рис. - Димитров 6 рис-Илиев 2 ил-Ал. Димитрова кк
4 рис.Върбанова 7 рис. - Димитров 6 рис-Илиев 2 ил-Ал. Димитрова кк
5 рис.Върбанова 7 рис. - Димитров 6 рис-Илиев 2 ил-Ал. Димитрова кк
6 жив - Стоев 7 скл-Илиев Ист. изк. Боянова 0
0 жив - Стоев 7 скл-Илиев Ист. изк. Боянова 0
1 жив - Стоев 7 скл-Илиев ЧПП/АЕ Д. Христова 0
2 жив - Стоев 7 скл-Илиев ЧПП/АЕ Д. Христова 0
3        
4        
5        
6        
  петък  петък 
  12а  12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2        
3        
4 к.гр. Малакч.     ГР-Андреев
5 к.гр. Малакч.   жив - Павлова 7 ГР-Андреев
6 гр.образ. Ани Пълева 8 жив - Павлова 7 ГР-Андреев
0 ФВС Костова жив - Павлова 7  
1 ФВС Костова гр.образ. Ани Пълева 8
2     ФВС Костова
3     ФВС Костова
4        
5        
6        
Антикорупция

АНТИКОРУПЦИЯ

Галерия Дебют

ГАЛЕРИЯ ДЕБЮТ

Детска школа

ДЕТСКА ШКОЛА

Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

<  August 2022  >
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
София, България