Приравнителни изпити

ИЗПИТИ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ И ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

В УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА И/ИЛИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ДРУГ ВИД СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА, ПРОФЕСИЯ, СПЕЦИАЛНОСТ СЛЕД VIII, IX или X КЛАС

Приравнителни изпити се провеждат при наличие на свободни или освободени места по реда на Наредба № 2 от 12 август 2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата:

Чл. 6. (1) Ученици, успешно завършили VІІІ, ІХ или Х клас в неспециализирано училище, спортно училище или в училище по култура, могат да се преместват и записват в училище по изкуствата от началото на следващата учебна година при наличие на свободни или освободени места в приемащото училище след полагане на изпит/изпити за проверка на способностите по съответния вид изкуство, професия и специалност.

(2) Ученици, успешно завършили VІІІ, ІХ или Х клас в училище по изкуствата могат да се преместват и записват от началото на следващата учебна година при наличие на свободни или освободени места по друг вид специализирана подготовка, професия и специалност в същото или друго училище по изкуствата след полагане на изпит/изпити за проверка на способностите- изпит по Рисуване.

(3) Учениците, които са завършили VIII, IX или X клас, полагат и приравнителни изпити по учебни предмети, по които съществува разлика в учебния план, по ред и условия, определени със заповед на директора на приемащото училище, за което се информират родителите (настойниците) и ученикa. Родителят/настойникът и ученикът подписват декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план на приемащото училище и за приравнителните изпити, които е необходимо да бъдат положени.

(4) Преместването на ученици в училищата по изкуствата се извършва до попълване на групите и паралелките съобразно изискванията за определяне броя на учениците в паралелка, деленето на паралелките на групи и индивидуалното обучение в училищата по изкуствата. Броят на свободните и освободените места по отделните специалности се обявява в съответното училище до 30 юни.

Чл. 7. (1) Ученици от училище по изкуствата могат да бъдат премествани в друго училище по изкуствата по същия вид специализирана подготовка, професия и специалност без полагане на изпит за проверка на способностите при наличие на свободни или освободени места в приемащото училище, както следва:

2. от V до ХІ клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;

3. в ХІІ клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок.

(2) Учениците по ал. 1, които се преместват в VІІІ, ІХ, Х или XI клас в училище по изкуствата, полагат приравнителни изпити по учебни предмети, по които съществува разлика в учебния план, по ред и условия, определени със заповед на директора на приемащото училище.

Чл. 8. (1) Учебно-изпитните програми за проверка на способностите се утвърждават от министъра на културата и се обявяват в училищата и на интернет страницата на Министерството на културата.

(2) Учебно-изпитните програми определят:

1. вида и изискванията на изпитите за проверка на способностите за съответните видове изкуства по класове;

2. продължителността на изпитите.

(3) Приравнителните изпити се провеждат по учебните програми за съответните учебни предмети и при условия и ред, определени от приемащото училище.

Кандидатите за приравнителни изпити представят молба по образец, учебен план, по който са се обучавали, документ за завършен клас в годината за кандидатстване и медицинско свидетелство.

Издържалите приравнителните изпити се приемат по реда на бала, получен от сбора на оценките на изпитните предмети

Директорът разглежда молбите и жалбите относно конкурсните изпити и решава всички спорни въпроси по приемането на кандидатите в срок от един месец.

За учебната 2024/2025 г. Учебно-изпитните програми за проверка на способностите са утвърждени от министъра на културата със заповед № РД09- РД09-213/28.02.2024 г.

Съответно изпитите за проверка на способностите за  постъпване в ІХ, Х или XI клас са:

1.     Изпит по Рисуване

Приравнителните изпити за постъпване в ІХ, Х или XI клас клас по утвърдените учебни програми за обучение в съответния клас са:

1. Живопис- за постъпване в IX, X, XI КЛАС

2. Графика- за постъпване в IX, X, XI КЛАС

3. Скулптура- за постъпване в IX, X, XI КЛАС

4. Перспектива- за постъпване в IX, X, XI КЛАС

5. Пластична анатомия- за постъпване в X, XI КЛАС

Антикорупция

АНТИКОРУПЦИЯ

Галерия Дебют

ГАЛЕРИЯ ДЕБЮТ

Детска школа

ДЕТСКА ШКОЛА

Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

<  July 2024  >
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
София, България