УЧЕБЕН ПЛАН

      

Утвърдил:

Зам.министър   Боил Банов

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА,

ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПС  С

ПРОТОКОЛ №1от 12.09 2016г.

   

  

Професия: Художник

Степен на квалификация: III

  

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА РАМКОВА ПРОГРАМА – ВАРИАНТ В4

 НУИИ „ИЛИЯ ПЕТРОВ”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ИЗКУСТВА

ПРОФЕСИЯ: №211010 ХУДОЖНИК

СПЕЦИАЛНОСТИ:

            2110101 ЖИВОПИС

            2110103 ГРАФИКА

            2110104 СКУЛПТУРА

            2110111 ИЛЮСТРАЦИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ НА КНИГАТА

 

 

            ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІІІ ДО ХІІ КЛАС

            ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ-ДНЕВНА

            ВХОДЯЩО ОБР. РАВНИЩЕ-ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС 

            СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 ГОДИНИ

            ОРГАН.ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - КЛАС

            СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ – СРЕДНО

            ВЛИЗА В СИЛА ОТ: 2008 – 2009г.

            ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС – съобразно изискванията за организиране на учебния процес в системата на народната просвета. В графика на учебния процес се включват дни, които се използват по решение на педагогическия съвет за компенсиране принудително прекъсване на учебния процес, за провеждане на училищни празници, културни и спортни мероприятия и други. (за първия учебен срок и за втория учебен срок)

           

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения график от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година.

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ 2016-2017 ГОД.

    

Начало на учебната година 15.09.2016г.

Ваканции за учебната 2016 - 2017год.

29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. есенна;

24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. Коледна;

04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. зимна за VIII - XI клас

04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл. зимна за XII клас

08.04. 2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. пролетна за VIIІ – ХІ клас;

13.04.2016 г. – 17.04.2017 г. вкл. пролетна за ХІІ клас.

НЕУЧЕБНИ ДНИ

7.11. .2017 г. -неучебен, но присъствен след провеждане на избори за президент

19.05.2017г. - ДЗИ БЕЛ

22.05.2017г. - Втори ДЗИ

25. 25.05.2017г.  - неучебен, но присъствен - Ден на българската просвета и култура и на

славянската писменост

         

Начало на ІІ учебен срок

09.02.2017 г. - за VIII - XI клас

07.02.2017 г. - за XII клас

 

Край на ІІ учебен срок

15.05.2017 г. за XII клас

15.06.2017 г. за VIII клас

30.06.2017 г. за IX - XI клас

Първи учебен срок – учебни  седмици

12-ти клас       18 учебни седмици

8-ми клас       18 учебни седмици

9,10,11 клас   18 учебни седмици

Втори учебен срок:

14.05.2015г.   12 клас /13 учебни седмици/

15.06.2015г.   8 клас /16 учебни седмици/

30.06.2015г.    9 и 11 клас /18 учебни седмици/

      

УЧЕБНАТА ПРАКТИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ ІХ ДО ХІІ КЛАС ЕСЕННА ОТ 16-22.09.2017г.

 

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VIII ДО ХІ КЛАС.

   

VІІІ

34

ІХ

36

Х

36

ХІ

36

ХІІ

31

ІХ-ХІІ

А

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

       

 

 

1

БЕЛ

170

5

108

3

108

3

108

3

62

2

386

2

ЧУЖДИ ИЗИЦИ

         

288

 

ПЪРВИ-АНГЛИЙСКИ

102

3

72

2

72

2

   

144

 

ВТОРИ-ФРЕНСКИ

 

72

2

72

2

   

144

3

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

         

360

 

МАТЕМАТИКА

136

4

72

2

72

2

72

2

 

216

 

ИНФОРМАТИКА

   

72

2

   

72

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

34

1

36

1

36

1

   

72

4

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

       

 

530

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

51

1,5

72

2

72

2

72

2

 

216

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

51

1,5

54

1,5

54

1,5

   

108

 

ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА

 

54

1,5

     

54

 

ЕТИКА И ПРАВО

   

54

1,5

   

54

 

ФИЛОСОФИЯ

     

36

1

 

36

 

СВЯТ И ЛИЧНОСТ

       

62

2

62

5

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

         

324

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

68

2

72

2

36

1

   

108

 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

51

1,5

72

2

36

1

   

108

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

51

1,5

72

2

36

1

   

108

6

ИЗКУСТВА

         

72

 

МУЗИКА

34

1

36

1

     

36

 

ИЗ.ИЗКУСТВО

68

2

36

1

     

36

7

БИТ И ТЕХНОЛОГИИ

           

 

ТЕХНОЛОГИИ

 

34

1

         

8

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

 

         

 

278

 

 

 

 

Физическо възпитание и спорт

68

2

72

2

72

2

72

2

62

2

278

 

ОБЩО ЗП

         

2238

Б

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА/ЗИП

         

 

 

БЕЛ

       

31

1

31

1

Б1

ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

       

 

201

 

 

 

 

ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО

     

108

3

93

3

201

Б2

ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

         

824

 

РИСУВАНЕ

34

1

108

3

108

3

216

6

186

6

618

 

ПЕРСПЕКТИВА

34

1

         
 

ПЛАСТИЧНА АНАТОМИЯ

 

36

1

36

1

   

72

 

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

     

72

2

62

2

134

Б3

ЧУЖДОЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА

         

134

 

ЧУЖДОЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА ПО ПРОФЕСИЯТА -І Ч. ЕЗ.

     

72

2

62

2

134

Б4

СПЕЦИАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА-ЖИВОПИС,ГРАФИКА, СКУЛПТУРА, ИЛЮСТРАЦИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ НА КНИГАТА

 

 108

   3

 252

  7

  324

    9

  372

   12

1056

 

ЖИВОПИС

34

1

36

1

     

36

 

ГРАФИКА

 

36

1

     

36

 

СКУЛПТУРА

 

36

1

     

36

Б4

СПЕЦ.“ЖИВОПИС“

         

948

 

ЖИВОПИС

   

180

5

180

5

186

6

546

 

ГРАФИКА

   

36

1

72

2

93

3

201

 

СКУЛПТУРА

   

36

1

72

2

93

3

201

               

Б4

СПЕЦ.“ГРАФИКА“

         

948

 

ГРАФИКА

   

180

5

180

5

186

6

546

 

ЖИВОПИС

   

36

1

72

1

93

3

201

 

СКУЛПТУРА

   

36

1

72

2

93

3

201

               

Б4

СПЕЦ.“СКУЛПТУРА“

         

948

 

СКУЛПТУРА

   

180

5

180

5

186

6

546

 

ЖИВОПИС

   

36

1

72

2

93

3

201

 

ГРАФИКА

   

36

1

72

2

93

3

201

               

Б4

СПЕЦ.“ИЛЮСТРАЦИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ НА КНИГАТА“

         

948

 

ИЛЮСТ. И ОФОРМ.НА КНИГАТА

   

180

5

180

5

186

6

546

 

ГРАФИКА

   

36

1

72

2

93

3

201

 

ЖИВОПИС

   

36

1

72

2

93

3

201

               

Г

СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

           
 

РИСУВАНЕ

102

3

36

1

  36

  1

72

2

62

2

 
 

ЖИВОПИС

34

1

36

1

  36

  1

36

1

   
 

ГРАФИКА

   

  72

   2

36

1

   
 

СКУЛПТУРА

 

36

1

  72

   2

36

1

   
 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

36

1

       
 

ИЛЮСТРАЦИЯ

     

36

1

   
 

ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО

       

31

1

 
               
 

БЕЛ

     

36

1

31

1

 
               
 

УЧЕБНА ПРАКТИКА

           
 

РИСУВАНЕ

           
 

ЖИВОПИС

68

2

36

1

36

1

36

1

62

2

 
 

ГРАФИКА

 

72

2

36

1

36

1

62

2

 
 

СКУЛПТУРА

68

2

36

1

36

1

36

1

62

2

 
 

ИЛЮСТРАЦИЯ

   

36

1

 

62

2

 
 

УЧЕБНО ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА- ПЛЕНЕР

           
   

40

80

80

80

40

 

ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

1.   Пълният курс на обучение за IX – XII клас дава възможност за:

  •   полагане на държавни зрелости изпити за придобиване на средно образование;
  •   полагане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по желание на ученика.

2.  Трета степен на професионална квалификация по професия художник  се придобива след полагане на държавни изпити по:

  •  теория на професията;
  •  практика на професията

3.  Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на културата.

4.  Организацията на държавните изпити се определя съгласно Наредбата за системата на оценяване, утвърдена от министъра на образованието и науката.

5.  Придобитото средно образование се удостоверява с диплома са средно образование, придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

6.  Съдържанието на документите, удостоверяващи завършено професионално образование, е определено в Наредбата за документите в системата на народната просвета, утвърдена от министъра на образованието и науката.

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

1.  Учебният план е разработен на основание Закона за народната просвета, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, Закона за професионалното образование и обучение, рамкова програма В – вариант В4.

2.  Учебният план се прилага за ученици, приети след завършен VII клас.

3.  VIII клас е клас от прогимназиалния етап на основната степен на образование. На успешно завършилите VIII клас се издава Свидетелство за завършено основно образование.

4.  Броят на учениците в паралелка и деленето на паралелките на групи се определят с наредба на МК.

5.  Учебната практика се използва ежеседмично за подготовка по учебни предмети от специфичната подготовка за специалността.

6.  Учебно-творческата практика за всеки клас включва проучвателни и приложни дейности. Програмата за нея се изготвя от съответните учители и включва конкретни цели, теми и задачи за изпълнение. Предвиждат се по 8 учебни часа дневно занимания на учениците, разпределени в десет работни дни в две седмици за IX ,X и XI клас, или в пет работни дни в една седмица за VIII и XII клас, които се добавят към задължителните учебни седмици.

7.  По чуждоезиково обучение се изучават следните езици: английски и френски. Изборът на чужд език се извършва според желанията на учениците и възможностите на училището. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и XII клас като чужд език по професията.

8.  В края на учебната година учениците полагат задължителен годишен изпит по съответната специалност (в годините, в които се изучава) и по рисуване, по график на училището, утвърден от директора, в рамките на редовната изпитна сесия през м. юни.

9.  Оценките на учениците от годишните изпити се определят от изпитна комисия, назначена със заповед на директора на училището, въз основа на знанията и уменията на учениците, показани на изпита. Тази оценка е окончателна за годината.

10. Свободноизбираемата поготовка се организира по учебни предмети, утвърдени от педагогическия съвет на училището, съобразно възможностите на училището и желанията на учениците, след съгласуване с МК. ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СИП И ПРАКТИКА ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016

8-ми клас

Рисуване-1ч. +3ч.СИП

Живопис-1ч.+2ч. практика+1ч.СИП

Скулптурни технологии-1ч.+2ч.практика

9-ти клас

Рисуване-3ч.+1ч. СИП

Живопис-1ч.+1ч. СИП +1ч. практика

Графика -1ч.+2ч. практика

Скулптура-1ч.+1ч.СИП+1ч. практика

Изобразително изкуство-1ч+1ч.СИП

10 а клас специалност живопис

Рисуване-3ч+1ч. СИП

Живопис-5ч.+1ч. практика

Графика1ч.+1ч. практика +1ч. СИП

Скулптура-1ч.+2ч.СИП

10 б клас специалност-графика

Рисуване-3ч.+1ч.СИП

Графика-5ч.+1ч. практика

Живопис-1ч.+1ч.практика+1ч.СИП

Скулптура-1ч.+2ч.СИП

10 б клас специалност илюстрация

Рисуване-3ч.+1ч.СИП

Илюстрация-5ч.+1ч.практика

Живопис-1ч.+1ч. практика +1ч.СИП

Графика-1ч.+2ч.СИП

11а клас 1-ва специалност живопис

Рисуване-6ч+2ч. СИП

Живопис-5ч.+1ч. СИП

Графика-2ч.+1ч. практика

Скулптура-2ч.+1ч.практика

БЕЛ-1ч.СИП

11а клас Специалност скулптура

Рисуване-6ч.+2ч.СИП

Скулптура-5ч+1ч. СИП

Живопис 2ч.+1ч. практика

Графика-2ч.+1ч. практика

БЕЛ-1ч.СИП

11б клас специалност-графика

Рисуване-6ч.+2ч.СИП

Графика-5ч.+1ч. СИП

Живопис-2ч.+1ч.практика

Скулптура-2ч.+1ч.практика

БЕЛ-1ч.СИП

11б клас специалност илюстрация

Рисуване-6ч.+2ч.СИП

Илюстрация-5ч.+1чСИП

Живопис-2ч.+1ч. практика

Графика-2ч.+1ч практика

БЕЛ-1ч СИП.

12 а клас 1-ва специалност живопис

Рисуване-6ч+2ч. СИП

Живопис-6ч.+2ч. практика

Графика-3ч.

Скулптура-3ч.

БЕЛ-1ч.СИП

История на изкуството -1ч.СИП

12 б клас - живопис

Рисуване-6ч.+2ч.СИП

живопис-6ч.ч+2ч. практика

скулптура-3ч.

Графика-3ч.

БЕЛ-1ч.СИП

История на изкуството -1ч.СИП

12 а клас специалност-графика

Рисуване-6ч.+2ч.СИП

Графика-6ч.+2ч. практика

Живопис-3ч.

Скулптура-3

БЕЛ-1ч.СИП

История на изкуството -1ч.СИП

12 б клас специалност илюстрация

Рисуване-6ч.+2ч.СИП

Илюстрация-6ч.+2ч.практика

Живопис-3ч.

Графика-3ч.

БЕЛ-1ч.СИП

КИстория на изкуството -1ч.СИП

Учебният план е съгласуван с МОН, писмо № 0215-53/28.07.2008г.

 

  

                                                                                              Директор:..........

                                                                                                      /Д.Павлова/

Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Галерия Дебют

ГАЛЕРИЯ ДЕБЮТ

Детска школа

ДЕТСКА ШКОЛА

<  Август 2017  >
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
София, България