седмично разписание

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I СРОК 

  понеделник  понеделник 
  8а  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     биология-8 
2   ит-Димитрова-вз физика-Гюзелева-0 
3 рис-Върбан.-5 рис.-Налб.-4 гр1.-Малакч. ит-Димитрова-вз
4 рис-Върбан.-5 рис.-Налб.-4 жив.-Яран.-3 гр2.-Обретенова
5 рис-Върбан.-5 рис.-Налб.-4 жив.-Яран.-3 скл.1-Мечан.
6 рис-Върбан.-5 рис.-Налб.-4 жив.-Яран.-3 скл.1-Мечан.
0 биология-9    скл.1-Мечан.
1 ит-Димитрова-вз скл2.-Генов    
2   скл2.-Генов    
3   скл2.-Генов    
4        
5        
6        
  вторник  вторник 
  8a  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 англ.ез.-Христова-вз  мат.-Иванова-0 
2 англ.ез.-Христова-вз  мат.-Иванова-0 
3 мат.-Иванова-вз  химия-Гюзелева-0 
4 БЕЛ-Петров-10  англ.ез.-Христова-9 
5 БЕЛ-Петров-10  англ.ез.-Христова-9 
6   гр.-Малакч. - 2 история-Продан.-3 
0     история-Продан.-3 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
  сряда  сряда 
  8a  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 англ.ез.-Христова-2  мат.-Иванова-0 
2 англ.ез.-Христов2  скл2.-Генов жив.-Ташев-4
3 философия-пълева-5  скл2.-Генов жив.-Ташев-4
4 жив.-Стоев-5 жив.-Христ.-3 скл2.-Генов жив.-Ташев-4
5 жив.-Стоев-5 жив.-Христ.-3 философия-пълева-4 
6 жив.-Стоев-5 жив.-Христ.-3 фвс-Костова 
0 мат.-Иванова-0  фвс-Костова 
1 мат.-Иванова-0     
2 фвс-Костова     
3 фвс-Костова     
4        
5        
6        
  четвъртък  четвъртък 
  8a  8б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 геогр.-Продан.-0  БЕЛ-Ташева-вз 
2 химия-Гюзелева-0  БЕЛ-Ташева-вз 
3 физика-Гюзелева-0  рис.-Димитр.-4 рис-Върбан.-5
4 БЕЛ-Петров-2  рис.-Димитр.-4 рис-Върбан.-5
5 БЕЛ-Петров-2  рис.-Димитр.-4 рис-Върбан.-5
6 скл2-Георг.   рис.-Димитр.-4 рис-Върбан.-5
0 скл2-Георг.   геогр.-Продан.-9 
1 скл2-Георг.   збут-9 
2        
3        
4        
5        
6        
  петък  петък 
  8a   
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2     музика-4 
3 музика-4  БЕЛ-Ташева-8 
4 предприемачество-3  БЕЛ-Ташева-8 
5 збут-3  англ.ез.-Христова-4 
6 история-Продан.-5  англ.ез.-Христова-4 
0 история-Продан.-5  персп.-Пилюш.-сал. 
1 персп.-Пилюш.-сал.  предприемачество-0 
2 граф2-Мише    ит-Димитрова-вз  
3        
4        
5        
6        
  понеделник  понеделник 
     
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2        
3        
4 биология-9  ит-Димитрова-вз  
5 френски език-10  биология-9 
6 френски език-10  химия-Гюзелева-9 
0 фвс-Костова  френски език-3 
1 фвс-Костова  френски език-3 
2 икономика-вз  фвс-Костова 
3 граф2.- Мише   фвс-Костова 
4 граф2.- Мише      
5        
6        
  вторник  вторник 
  9а  9б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     пл.анат.-Христ.-4 
2 геогр.-Продан.-5  пл.анат.-Христ.-4 
3 жив.-Яран.-5 гр1-Андреев геогр.-Продан.-4 
4 жив.-Яран.-5 гр1-Андреев мат.-Иванова-4 
5 жив.-Яран.-5 ит-Николова-кк мат.-Иванова-4 
6 мат.-Иванова-4  физика-Гюзелева-5 
0 мат.-Иванова-4  химия-Гюзелева-5 
1 физика-Гюзелева-3  скл2.-Генов жив.-Димитр.-4
2 химия-Гюзелева-3  скл2.-Генов жив.-Димитр.-4
3     скл2.-Генов жив.-Димитр.-4
4        
5        
6        
  сряда  сряда 
     
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 БЕЛ-Ташева-вз     
2 рис-Илиев-6 рис.-Пилюшка-9    
3 рис-Илиев-6 рис.-Пилюшка-9    
4 рис-Илиев-6 рис.-Пилюшка-9    
5 рис-Илиев-6 рис.-Пилюшка-9 англ.ез.-Христова-10 
6 психология-Пълева-9  англ.ез.-Христова-10 
0 скл2.-Генов жив.-Стоев-5 БЕЛ-Ташева-2 
1 скл2.-Генов жив.-Стоев-5 психология-Пълева-2 
2 скл2.-Генов жив.-Стоев-5 жив.-Ташев-4 гр1-Андреев
3     жив.-Ташев-4 гр1-Андреев
4     жив.-Ташев-4  
5        
6        
  четвъртък  четвъртък 
     
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2   скл2-Георг.    
3   скл2-Георг.    
4   скл2-Георг.   скл.1-Мечан.
5 химия-Гюзелева-3    скл.1-Мечан.
6 БЕЛ-Ташева-3    скл.1-Мечан.
0 БЕЛ-Ташева-3  рис.-Куцев-4 ит-Димитрова-кк
1 англ.ез.-Христова-0  рис.-Куцев-4 рис.-Пилюшка-3
2 англ.ез.-Христова-0  рис.-Куцев-4 рис.-Пилюшка-3
3 ит-Николова-вз   рис.-Куцев-4 рис.-Пилюшка-3
4     гр2.-Обретенова рис.-Пилюшка-3
5     гр2.-Обретенова  
6        
  петък  петък 
     
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 пл.анат.-Христ.- сал.  история-Продан.-8 
2 пл.анат.-Христ.-сал.  история-Продан.-8 
3 мат.-Иванова-0  икономика-3 
4 история-Продан.-вз.  мат.-Иванова-0 
5 история-Продан.-вз.  БЕЛ-Ташева-9 
6     БЕЛ-Ташева-9 
0        
1        
2        
3        
4        
5        
6        
  понеделник  понеделник 
  10а  10б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 биология-8     
3 химия-Гюзелева-0  биология-8 
4 физика-Гюзелева-0  фвс-Костова 
5 гр1.-Обретенова ит-Димитрова-вз фвс-Костова 
6 гр1.-Обретенова инфор.-Димитр.-вз БЕЛ-Петров-2 
0 гр1.-Обретенова инфор.-Димитр.-вз БЕЛ-Петров-2 
1 БЕЛ-Петров-2  скл.1-Мечан.  
2 БЕЛ-Петров-2  скл.1-Мечан.  
3     скл.1-Мечан.  
       
       
       
  вторник  вторник 
  10а  10б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1   скл2-Георг.    
2   скл2-Георг.    
3   скл2-Георг. БЕЛ-Петров-10 
4 геогр.-Продан.-3  химия-Гюзелева-0 
5 скл2.-Генов гр1-Андреев физика-Гюзелева-0 
6 скл2.-Генов гр1-Андреев англ.ез.-Христова-9 
0 скл2.-Генов гр1-Андреев англ.ез.-Христова-9 
1 жив.-Куцев-6   гр1-Андреев жив.-Яран.-5
2 жив.-Куцев-6   гр1-Андреев жив.-Яран.-5
3 жив.-Куцев-6   гр1-Андреев жив.-Яран.-5
4        
5        
6        
  сряда  сряда 
  10а  10б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 етика и право-Пълева-5     
2 етика и право-Пълева-5  пл.анат.-Христ.-сал. 
3 пл.анат.-Христ.-сал.  жив.-Яран.-7 гр1-Андреев
4 фвс-Костова  жив.-Яран.-7 гр1-Андреев
5 фвс-Костова  жив.-Яран.-7 гр1-Андреев
6 рис.-Пилюшка-8 жив.-Ташев-4 гр1-Андреев илюстр.-Налб.-1
0 рис.-Пилюшка-8 жив.-Ташев-4 гр1-Андреев илюстр.-Налб.-1
1 рис.-Пилюшка-8 жив.-Ташев-4 гр1-Андреев илюстр.-Налб.-1
2 рис.-Пилюшка-8   етика и право-Пълева-2 
3     етика и право-Пълева-2 
4        
5        
6        
  четвъртък  четвъртък 
  10а  10б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 ит-Димитрова-кк      
2 инфор.-Димитр.-кк   история-Продан.-8 
3 инфор.-Димитр.-кк   история-Продан.-8 
4 история-Продан-9  рис.-Пилюшка-8 ит-Димитрова-кк
5 история-Продан-9  рис.-Пилюшка-8 инфор.-Димитр.-кк
6 БЕЛ-Петров-2  рис.-Пилюшка-8 инфор.-Димитр.-кк
0   рис.-Димитр.-6 рис.-Пилюшка-8 рис-Върбан.-2
1   рис.-Димитр.-6   рис-Върбан.-2
2   рис.-Димитр.-6   рис-Върбан.-2
3   рис.-Димитр.-6   рис-Върбан.-2
4        
5        
6        
  петък  петък 
  10а  10б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 френски език-5  мат.-Иванова-0 
2 френски език-5  мат.-Иванова-0 
3 англ.ез.-Христова-2  геогр.-Продан.-вз. 
4 англ.ез.-Христова-2  френски език-5 
5 мат.-Иванова-0  френски език-5 
6 мат.-Иванова-0  ит-Димитрова-вз илюстр.-Налб.-кк
0 жив.-Куцев-6 скл2-Георг. инфор.-Димитр.-вз илюстр.-Налб.-кк
1 жив.-Куцев-6 скл2-Георг. инфор.-Димитр.-вз илюстр.-Налб.-кк
2 жив.-Куцев-6 скл2-Георг.    
3        
4        
5        
6        
  понеделник  понеделник 
  11а  11б  
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 фвс-Костова     
3 фвс-Костова  скл2.-Генов  
4 ИИ-Боянова-2  скл2.-Генов К.гр.-Малакч.-кк
5 история-Райкова-0  скл2.-Генов К.гр.-Малакч.-кк
6 история-Райкова-0  ИИ-Боянова-8 
0 жив.-Яран.-7 рис-Върбан.-8 жив.-Стоев-7 жив.-Ташев-6
1 жив.-Яран.-7 рис-Върбан.-8 жив.-Стоев-7 жив.-Ташев-6
2 жив.-Яран.-7 рис-Върбан.-8 жив.-Стоев-7 жив.-Ташев-6
3   рис-Върбан.-8    
       
5        
6        
  вторник  вторник 
  11а  11б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2     гр2.-Обретенова  
3 К. гр. Малакчиева к.к    гр2.-Обретенова рис.-Христ.-сал.
4 К. гр. Малакчиева к.к    гр2.-Обретенова рис.-Христ.-сал.
5 ИИ-Боянова-вз  рис.-Георг.-7 рис.-Христ.-сал.
6 ИИ-Боянова-вз  рис.-Георг.-7 рис.-Христ.-сал.
0 рис-Фотева-2 К.гр.-Малакч.-кк рис.-Георг.-7 скл1.-Илиев
1 рис-Фотева-2 К.гр.-Малакч.-кк рис.-Георг.-7 скл1.-Илиев
2 рис-Фотева-2   К.гр.-Малакч.-кк скл1.-Илиев
3 рис-Фотева-2   К.гр.-Малакч.-кк  
4        
5        
6        
  сряда  сряда 
  11а  11б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
 1        
 2     БЕЛ-Ташев-вз 
 3 мат.-Иванова-0  БЕЛ-Ташев-вз 
4 мат.-Иванова-0  философия-пълева-10 
5 БЕЛ-Ташева-вз  мат.-Иванова-0 
6 БЕЛ-Ташева-вз  мат.-Иванова-0 
0 жив.-Яран.-7 ил.-Фот.-КК англ.ез.-Христова-вз 
1 жив.-Яран.-7 ил.-Фот.-КК англ.ез.-Христова-вз 
2 жив.-Яран.-7 ил.-Фот.-КК    
3   граф2.- Мише    
4   граф2.- Мише    
5   граф2.- Мише    
6        
  четвъртък  четвъртък 
  11а  11б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
 1        
    фвс-Костова 
    фвс-Костова 
4 БЕЛ-Ташева-0  история-Райкова-вз 
5 БЕЛ-Ташева-0  история-Райкова-вз 
6 англ.ез.-Христова-0  ИИ-Боянова-вз 
0 англ.ез.-Христова-0  ИИ-Боянова-вз 
1 философия-Пълева-8  гр2.-Обретенова гр1-Андреев
2 скл1-Мечанов жив.-Стоев-7 гр2.-Обретенова гр1-Андреев
3 скл1-Мечанов жив.-Стоев-7 гр2.-Обретенова гр1-Андреев
4 скл1-Мечанов жив.-Стоев-7    
5        
6        
  петък  петък 
  11а  11б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1     БЕЛ-Ташева-вз 
2 граф2.-Мише ил.-Фот.-1 БЕЛ-Ташева-вз 
3 граф2.-Мише ил.-Фот.-1 рис.-Георг.-7 рис.-Христ.-сал.
4 граф2.-Мише ил.-Фот.-1 рис.-Георг.-7 рис.-Христ.-сал.
5 рис-Фотева-2 рис-Върбан.-8 рис.-Георг.-7 рис.-Христ.-сал.
6 рис-Фотева-2 рис-Върбан.-8 рис.-Георг.-7 рис.-Христ.-сал.
0 рис-Фотева-2 рис-Върбан.-8   скл1.-Илиев
1 рис-Фотева-2 рис-Върбан.-8   скл1.-Илиев
2       скл1.-Илиев
3        
4        
5        
6        
  понеделник  понеделник 
  12а  12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2     ИИ-Боянова-2 
3 жив.-Ташев-6 жив.-Стоев-7 ИИ-Боянова-2 
4 жив.-Ташев-6 жив.-Стоев-7 БЕЛ-Петров-8 
5 жив.-Ташев-6 жив.-Стоев-7 БЕЛ-Петров-8 
6 жив.-Ташев-6 жив.-Стоев-7 граф2.- Мише К.гр.-Малакч.-кк
0 ИИ-Боянова-0  граф2.- Мише К.гр.-Малакч.-кк
1 ИИ-Боянова-0  граф2.- Мише илюстр.-Налб.-кк
2 гр1.-Обретенова   граф2.- Мише илюстр.-Налб.-кк
3 гр1.-Обретенова     илюстр.-Налб.-кк
4 гр1.-Обретенова     илюстр.-Налб.-кк
5        
6        
  вторник  вторник 
  12а  12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2 жив.-Ташев-6 рис-Илиев-сал. рис-Фотева-2 рис-Димитров-8
3 жив.-Ташев-6 рис-Илиев-сал. рис-Фотева-2 рис-Димитров-8
4 жив.-Ташев-6 рис-Илиев-сал. рис-Фотева-2 рис-Димитров-8
5 жив.-Ташев-6 рис-Илиев-сал. рис-Фотева-2 рис-Димитров-8
6 БЕЛ-Петров-0  жив.-Ташев-8 гр2.-Обретенова
0 БЕЛ-Петров-0  жив.-Ташев-8 гр2.-Обретенова
1 ИИ-Боянова-вз  жив.-Ташев-8 гр2.-Обретенова
2 ИИ-Боянова-вз     
3        
4        
5        
6        
  сряда  сряда 
  12а  12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
 1     К.гр.-Малакч.-кк  
  скл1-Мечанов К.гр.-Малакч.-кк рис-Димитров-8
К.гр.-Малакч.-кк скл1-Мечанов рис-Фотева-2 рис-Димитров-8
4 К.гр.-Малакч.-кк скл1-Мечанов рис-Фотева-2 рис-Димитров-8
5 скл1-Мечанов К.гр.-Малакч.-кк рис-Фотева-2 рис-Димитров-8
6 скл1-Мечанов К.гр.-Малакч.-кк рис-Фотева-2 жив.-Павлова-6
0 скл1-Мечанов граф2.- Мише скл1.-Илиев жив.-Павлова-6
1   граф2.- Мише скл1.-Илиев жив.-Павлова-6
2   граф2.- Мише скл1.-Илиев  
3        
4        
5        
6        
  четвъртък  четвъртък 
  12а  12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1        
2     БЕЛ-Петров-2 
3 рис.-Куцев-6 жив.-Стоев-7 БЕЛ-Петров-2 
4 рис.-Куцев-6 жив.-Стоев-7 англ.ез.-Христова-10 
5 рис.-Куцев-6 жив.-Стоев-7 англ.ез.-Христова-10 
6 рис.-Куцев-6 жив.-Стоев-7 свят и личн.-Пълева-10 
0 фвс-Костова  свят и личн.-Пълева-10 
1 фвс-Костова  ИИ-Боянова-вз 
2 БЕЛ-Петров-8  ИИ-Боянова-вз 
3 БЕЛ-Петров-8  фвс-Костова 
4 свят и личн.-Пълева-2  фвс-Костова 
5 свят и личн.-Пълева-2     
6        
  петък  петък 
  12а  12б 
  1-ва гр. 2-ра гр. 1-ва гр. 2-ра гр.
1 англ.ез.-Христова-2     
2 англ.ез.-Христова-2    илюстр.-Налб.-кк
3 рис.-Куцев-6 рис-Илиев-сал.   илюстр.-Налб.-кк
4 рис.-Куцев-6 рис-Илиев-сал.   илюстр.-Налб.-кк
5 рис.-Куцев-6 рис-Илиев-сал. граф2.- Мише илюстр.-Налб.-кк
6 рис.-Куцев-6 рис-Илиев-сал. граф2.- Мише  
0     граф2.- Мише  
1     граф2.- Мише  
2        
3        
4        
5        
6        

 

 

 

 

Антикорупция

АНТИКОРУПЦИЯ

Галерия Дебют

ГАЛЕРИЯ ДЕБЮТ

Детска школа

ДЕТСКА ШКОЛА

Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

<  Януари 2019  >
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
София, България